با اعضای تیم حرفه ای ما آشنا شوید

مدیریت شرکت آرام نگارین کاسپین

مشاور

غزاله برنونی

مدیریت داخلی

کارشناس نیروی انسانی شرکت آرام نگارین کاسپین

مشاور

فرزانه اعلائي

کارشناس

تیم مشاوران شرکت آرام نگارین کاسپین

450x450

حسین سمیع

سرپرست مشاوران

مشاور

فاطمه آریایی

مشاور

مشاور

سوریاس افشین

مشاور

مشاور

ساناز پورحسین

مشاور

450x450

بابک خوش لقا

مشاور

مشاور

صدیقه یوسف نژاد

مشاور

image

همایون دروی

بازرس

مشاور

ملیناز سهمانی

بازرس

تیم تولید محتوا شرکت آرام نگارین کاسپین

مشاور

آرام خصافی زاده

کارشناس تولید محتوا

مشاور

الهه اکبرپور

طراح سایت و کارشناس سئو